. Inkluzivní vzdělávání – map-orpcernosice

 

Akční plán Inkluzivního vzdělávání v ČR na období 2016-2018

Akční plán inkluzivního vzdělávání přispívá k naplnění vize Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
ve všech bodech.
Vzdělávací politika České republiky směřuje k rozvoji vzdělávacího systému, v němž:
  • vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu
  • lidé využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života
  • kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci
  • žáci vědí, co se od nich na každé úrovni a v každé oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj
  • žáci se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení
  • pedagogičtí pracovníci jsou dobře připraveni na výkon své profese všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a
  • studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí
  • školy jsou otevřeny pro soustavnou spolupráci s vnějším světem
  • vzdělávání se opírá o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce
  • úpravy v organizaci, struktuře a obsahu vzdělávání se opírají o empiricky podložené poznatky

 

Další organizace, věnující se inkluzivnímu vzdělávání:

Národní ústav pro vzdělávání – informace o změnách a dopadech Společného (inkluzivního) vzdělávání na ZŠ, MŠ, SŠ atd.

Projekt společnosti Rytmus – od klienta k občanovi o. p. s. http://www.inkluze.cz

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Člověk v tísni, o. p. s – portál Varianty