. Řídící výbor – map-orpcernosice

 

Řídící výbor

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství v projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (území ORP Černošice). Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

Složení ŘV udává metodika. Povinnými zástupci jsou -zástupce realizátora, kraje, zřizovatelů, provozovatelů škol, provozovatelů organizací neformálního a zájmového vzdělávání, ZUŠ, KAP, rodičů, konzultant ASZ ( pokud je v území sociálně vyloučená lokalita s Koordinovaným přístupem), ITI, MAS působících na území ORP. Pro ORP Černošice se vybírali kandidáti na ŘV v rámci diskuzí přípravného týmu, složeného ze zástupců MAS, a to  tím způsobem, aby reprezentativně pokryli celé území ORP, případně reprezentovali největší poskytovatele.

Řídící výbor se schází dle potřeby, obvykle jednou za půl roku.