. Finanční gramotnost žáků – map-orpcernosice

Finanční gramotnost žáků

Česká školní inspekce zveřejnila národní zprávu z mezinárodního šetření PISA věnovanou úrovni finanční gramotnosti patnáctiletých žáků. Ve zprávě jsou představeny výsledky žáků České republiky a dalších 19 zemí, které se šetření v roce 2022 zúčastnily.

„Šetření PISA nahlíží na finanční gramotnost jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Při zjišťování výsledků vzdělávání žáků PISA sleduje nejen znalost a porozumění základním finančním konceptům, ale především schopnost žáků uplatnit nabyté znalosti a správně se rozhodovat v běžných situacích každodenního života zahrnujících finance,“ řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Testování pokrývalo celkem čtyři obsahové oblasti: peníze a transakce, plánování a hospodaření s financemi, riziko a výnos a finanční prostředí. Sledované kognitivní procesy nezbytné pro používání osvojených znalostí a dovedností byly následující:

  • identifikace finančních informací
  • analyzování informací ve finančních souvislostech
  • vyhodnocování finančních záležitostí
  • uplatnění finančních znalostí a porozumění

Testové úlohy byly zasazeny do relevantních kontextů blízkých patnáctiletým žákům. Jsou jimi: vzdělávání a práce, domov a rodina, osobní sféra a společenská sféra.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci vlámské části Belgie, Dánska, Kanady a Nizozemska. Výsledek České republiky byl nadprůměrný (507 bodů) v porovnání se čtrnácti zúčastněnými zeměmi OECD (498 bodů). Srovnatelného výsledku s českými žáky dosáhli žáci Rakouska, Polska a USA. Dosažená úroveň finanční gramotnosti patnáctiletých žáků je v České republice přibližně stejná jako před deseti lety, kdy se šetření finanční gramotnosti v PISA konalo poprvé. 

Druhé dovednostní úrovně, která je považována za základní, nedosáhlo 15 % českých žáků, což je o pět procentních bodů více než v roce 2012. Tito žáci nedovedou samostatně uplatnit svoje znalosti běžných finančních produktů a konceptů v situacích, které se jich přímo týkají. Nejméně takových žáků bylo zjištěno v Dánsku, vlámské části Belgie a v Kanadě. V průměru zemí OECD nedosáhlo základní dovednostní úrovně 18 % žáků.

Více než třetina žáků v České republice (34 %) dosáhla nejvyšších dovednostních úrovní (čtvrté nebo páté). Ve vlámské části Belgie a v Nizozemsku překročil tento podíl 40 %.

Obdobně jako v případě matematické a čtenářské gramotnosti existuje v České republice nadprůměrná pozitivní souvislost mezi finanční gramotností žáků a jejich socioekonomickým statusem (ESCS).

Nejlepších výsledků ve finanční gramotnosti dosáhli žáci víceletých a čtyřletých gymnázií. Od roku 2012 výrazně poklesl průměrný výsledek žáků základních škol a žáků nematuritních oborů středních škol. Poslední uvedená skupina žáků má v nejvyšší míře sklon k impulzivnímu finančnímu chování.

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal k výsledkům dále uvedl: Naši žáci dosáhli v oblasti finanční gramotnosti nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi OECD, což je pozitivní zpráva. Nicméně je třeba věnovat zvýšenou pozornost žákům, kteří nedosahují základní úrovně finanční gramotnosti, a zaměřit se na zlepšení jejich dovedností.

Také je důležité podporovat socioekonomicky znevýhodněné žáky, aby získali potřebné sebevědomí a dovednosti pro správné finanční rozhodování. V tom by měly sehrát klíčovou roli naše školy, aby byli všichni žáci připraveni na výzvy, které je čekají v dospělosti.“

„PISA poskytuje důležitou zpětnou vazbu v mezinárodním srovnání. Také výsledky šetření zaměřeného na finanční gramotnost potvrdily řadu faktorů, o kterých víme a které náš vzdělávací systém ovlivňují. Ať už jde o socioekonomické souvislosti nebo o význam čtenářské a matematické gramotnosti pro úspěšnost žáků v řadě dalších vzdělávacích i životních oblastí,“ okomentoval výsledky ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Finanční gramotnost žáků patří mezi velmi důležité dovednosti a je povinnou součástí vzdělávání na základních a středních školách již od roku 2013. Do výuky lze finanční gramotnost začlenit různými způsoby, jako součást předmětů vycházejících ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce nebo třeba Informační a komunikační technologie, případně jako součást integrovaných vyučovacích předmětů nebo i jako součást nově vytvořených povinných předmětů.

V aktuálně prováděných revizích rámcových vzdělávacích programů pak bude důležitost základních gramotností ještě více zesílena.

Úvodní foto: Unsplash

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*